عملکرد شهرداری امام زاده عبدالله در سال ۹۲

   rojeld copy

2 copy

3 copy

6 copy

7 copy

8 copy

9 copy

10 copy

11 copy

14 copy

15 copy

17 copy

18 copy

19 copy

20 copy

21 copy

22 copy

23 copy

24 copy

25 copy

26 copy

27 copy