حضور شورای شهر وشهردار در مراسم یادواره شهدای خشواش و تجدید میثاق با شهدای گمنام

حضور شورای شهر وشهردار امام زاده عبدالله(ع) در مراسم یادواره شهدای خشواش و تجدید میثاق با شهدای گمنام

در این مراسم ازطرف شورای شهر و شهرداری امام زاده عبدالله(ع)  ایستگاه صلواتی برپا شد و نیروهای آتش نشانی با یک دستگاه خودروی آتش نشانی جهت خدمت رسانی در محل برگزاری یادواره به مدت ۲۴ ساعت حضور داشت

۲۰۱۷۰۸۲۵_۱۰۵۷۵۲ - Copy ۲۰۱۷۰۸۲۵_۱۱۰۱۰۰ ۲۰۱۷۰۸۲۵_۱۱۰۳۲۵ ۲۰۱۷۰۸۲۵_۱۰۵۶۳۳ ۲۰۱۷۰۸۲۵_۱۰۵۷۲۲ - Copy ۲۰۱۷۰۸۲۵_۱۱۰۲۲۰ ۲۰۱۷۰۸۲۵_۱۱۱۱۴۰ - Copy