بازدید جناب آقای نصری رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان به اتفاق شهردار و اعضای شورای شهر امام زاده عبدالله(ع) از زمین های ورزشی موجود در شهر امام زاده عبدالله(ع)

بازدید جناب آقای نصری رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان به اتفاق شهردار و اعضای شورای شهر امام زاده عبدالله(ع) از زمین های ورزشی موجود در شهر امام زاده عبدالله(ع)
۲۰۱۷۰۹۰۳_۱۴۰۴۳۲ ۲۰۱۷۰۹۰۳_۱۴۰۵۱۹ ۲۰۱۷۰۹۰۳_۱۴۰۵۲۱ ۲۰۱۷۰۹۰۳_۱۴۰۶۰۵ ۲۰۱۷۰۹۰۳_۱۴۰۷۲۶ ۲۰۱۷۰۹۰۳_۱۴۰۹۴۳ ۲۰۱۷۰۹۰۳_۱۴۱۰۱۳ ۲۰۱۷۰۹۰۳_۱۴۱۰۲۰ ۲۰۱۷۰۹۰۳_۱۴۱۸۴۶