برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی در شهر امام زاده عبدالله(ع) به روایت تصویر

۲۰۱۸۰۲۰۲_۰۸۴۹۴۶ ۲۰۱۸۰۲۰۲_۰۸۴۹۵۱ ۲۰۱۸۰۲۰۲_۰۹۰۲۰۰ ۲۰۱۸۰۲۰۲_۰۹۰۲۲۶ ۲۰۱۸۰۲۰۲_۰۹۱۲۰۸ ۲۰۱۸۰۲۰۲_۰۹۱۲۱۲ ۲۰۱۸۰۲۰۲_۰۹۳۴۲۷ ۲۰۱۸۰۲۰۲_۰۹۳۶۰۸ ۲۰۱۸۰۲۰۲_۰۹۳۲۳۷ ۲۰۱۸۰۲۰۲_۰۹۲۵۰۲ ۲۰۱۸۰۲۰۲_۰۹۴۹۵۰ ۲۰۱۸۰۲۰۲_۰۹۵۵۰۸ ۲۰۱۸۰۲۰۲_۰۹۵۹۲۱ ۲۰۱۸۰۲۰۲_۱۰۱۳۰۶ ۲۰۱۸۰۲۰۲_۱۰۱۸۴۶ ۲۰۱۸۰۲۰۲_۱۰۳۶۲۹ photo_۲۰۱۸-۰۲-۰۳_۰۷-۲۳-۴۸