همزمان با دهه فجر آسفالت خیابان ولی عصر افتتاح و از تندیس شهید کارگر رونمایی شد

همزمان با دهه فجر با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل و مدیران ادارات و نهادهای شهرستان و شهر امام زاده عبدالله(ع) آسفالت خیابان ولی عصر افتتاح و از تندیس شهید کارگر رونمایی شد

۲۰۱۸۰۲۰۵_۱۰۰۶۲۹ ۲۰۱۸۰۲۰۵_۱۰۰۷۱۴ ۲۰۱۸۰۲۰۵_۱۰۰۴۰۱ ۲۰۱۸۰۲۰۵_۱۰۱۹۵۲ ۲۰۱۸۰۲۰۵_۱۰۲۰۲۹ ۲۰۱۸۰۲۰۵_۱۰۲۱۲۲ ۲۰۱۸۰۲۰۵_۱۰۳۸۰۶ ۲۰۱۸۰۲۰۵_۱۰۵۲۰۱ ۲۰۱۸۰۲۰۵_۱۰۵۵۰۳ ۲۰۱۸۰۲۰۵_۱۰۳۷۵۷ ۲۰۱۸۰۲۰۵_۱۰۵۲۱۵