حماسه حضور مردم شهر امام زاده عبدالله(ع) در راهپیمایی باشکوه یوم الله ۲۲ بهمن به روایت تصویر

۲۰۱۸۰۲۱۱_۱۰۱۴۰۷ ۲۰۱۸۰۲۱۱_۱۰۱۳۵۰ ۲۰۱۸۰۲۱۱_۱۰۱۷۵۴ ۲۰۱۸۰۲۱۱_۱۰۱۷۴۹ ۲۰۱۸۰۲۱۱_۱۰۱۳۳۴ ۲۰۱۸۰۲۱۱_۱۰۲۳۱۹ ۲۰۱۸۰۲۱۱_۱۰۴۵۰۱ ۲۰۱۸۰۲۱۱_۱۰۱۹۳۲ ۲۰۱۸۰۲۱۱_۱۰۱۳۳۰ ۲۰۱۸۰۲۱۱_۱۰۱۹۲۲