کمیته فرهنگ شهروندی در شهرداری امام زاده عبدالله(ع) راه اندازی می شود

دکتر صلواتی شهردار امام زاده عبدالله با  تاکیدبر نقش مهم فرهنگ و شهروندان فرهنگ مدار به آموزش شهروندان و گسترش فرهنگ شهروندی در توسعه شهری تسریع کرد : آمیختگی مسایل فرهنگی با زندگی شهری تحکیم هویت شهروندان و ارتقای سطح دانش عمومی موثر است . وی با بیان اینکه اجرای آموزش های فرهنگ شهروندی در قالب کمیته فرهنگ شهروندی بزودی در این شهرآغاز خواهد شد اذعان کرد:تاکید این کمیته بر تولید پیام ها و مهارتهای فرهنگ شهروندی خواهد بود.

۲۰۱۷۱۱۲۳_۰۹۲۶۰۰