با اکثریت آرای شهرداران استان دکتر صلواتی به عنوان نماینده شهرداران استان مازندران در سازمان شهرداریهای کشور انتخاب شد

با اکثریت آرای شهرداران استان دکتر صلواتی به عنوان نماینده شهرداران استان مازندران به همراه دکتر عبوری شهردارساری و دکتر احمدی شهردار نکا در سازمان شهرداریهای کشور انتخاب شد

IMG_3418