پاکسازی زباله جنگل به مناسبت روز زمین پاک

پاکسازی زباله جنگل به مناسبت روز زمین پاک با حضورجمعی از کارکنان محیط زیست و دوستدارن طبیعت به همراه مدیران ادارات و دانش آموزان مدرسه راهنمایی شهید نجفی شهرامام زاده عبداله به میزبانی شورای اسلامی شهر و شهرداری امام زاده عبداله

1524467498807 1524467600383 1524467765350 1524467458192 1524467418977