استقبال اعضای شورای شهر و شهردار امام زاده عبدالله (ع) از قهرمان جهان

اعضای محترم شورای شهر و شهردار محترم امام زاده عبدالله از پهلوان نوجوان شهر امام زاده عبدالله(ع) علی اسکو نائب قهرمان کشتی فرنگی دانش آموزان جهان در مراکش، استقبال کردند

۲۰۱۸۰۵۱۲_۱۷۱۷۰۹ ۲۰۱۸۰۵۱۲_۱۷۱۷۱۲ ۲۰۱۸۰۵۱۲_۱۷۱۷۱۸ ۲۰۱۸۰۵۱۲_۱۷۲۲۰۰