ولین خانه هلال و مدیریت بحران شهری شهرستان آمل در شهر امام زاده عبدالله افتتاح شد

اولین خانه هلال و مدیریت بحران شهری ، شهرستان امل با حضور مدیران ادارات شهرو بخشدار امام زاده عبدالله(ع) و کارکنان وریئس هلال احمر شهرستان آمل به همت شورای شهر و شهرداری امام زاده عبدالله (ع) افتتاح شد

۲۰۱۸۰۵۱۲_۱۱۴۱۵۴ - Copy ۲۰۱۸۰۵۱۲_۱۱۴۲۲۵ - Copy ۲۰۱۸۰۵۱۲_۱۱۵۵۳۵ - Copy ۲۰۱۸۰۵۱۲_۱۲۱۵۵۰ ۲۰۱۸۰۵۱۲_۱۲۱۸۵۲(0) ۲۰۱۸۰۵۱۲_۱۲۲۰۵۶ - Copy ۲۰۱۸۰۵۱۲_۱۲۲۰۴۶ ۲۰۱۸۰۵۱۲_۱۲۲۵۲۶ ۲۰۱۸۰۵۱۲_۱۲۲۶۲۲ ۲۰۱۸۰۵۱۲_۱۲۲۹۳۵