جلسه هماهنگی وتعامل بابت مشکل آرامستان با حضور شورای شهر وشهردار آمل در شهر امام زاده عبدالله(ع)

جلسه هماهنگی وتعامل بابت مشکل آرامستان با حضور هئیت رئیسه شورای شهر وشهردار آمل در شهر امام زاده عبدالله(ع) ودر دفتر شورای شهر برگزار گردید و همانند جلسه هفته قبل در دفتر مدیر عامل آرامستان، اعضای هئیت ریسه شورای شهر …
+ ادامه مطلب

جلسه تدوین برنامه ۱۰ ساله و ۵ ساله توسعه شهری با حضور شهرداران شهرهای استان

جلسه تدوین برنامه ۱۰ ساله و ۵ ساله توسعه شهری با حضور شهرداران شهرهای استان به میزبانی شهرداری امام زاده عبدالله(ع) برگزار گردید. با توجه به اینکه شهرداری امام زاده عبدالله(ع) ازاولین شهرهایی بوده که برنامه ۱۰ساله و ۵ ساله …
+ ادامه مطلب

جلسه تععین وتکلیف سندهای مالکیت شهروندان شهر امام زاده عبدالله(ع)

جلسه تععین وتکلیف سندهای مالکیت شهروندان شهر امام زاده عبدالله(ع)باحضور دکتر فاطمی شهردار امام زاده عبداله مهندس رحمانی مدیر فنی شهردار ی در دفتر کار رئیس اداره ثبت واسناد شهرستان آمل برگزار گردید
+ ادامه مطلب

جلسه تعامل مشکلات آرامستان باحضور هیئت رئیسه شورای شهر آمل واعضای شورای شهر و شهردار امام زاده عبدالله(ع)

جلسه تعامل بابت حل مشکل آرامستان باحضور هیئت رئیسه شورای شهر آمل واعضای شورای شهر و شهردار امام زاده عبدالله(ع) در دفتر مدیر عامل سازمات آرامستان برگزار گردیدو اعضای شورای شهر آمل به اتفاق نظر خواستار حل مشکل آرامستان ودادن …
+ ادامه مطلب