معرفی شهر

۱- تاریخچه شهر و افتتاح شهرداری شهر امام زاده عبدا… ( ع ) با توجه به موقعیت های جمعیتی و جغرافیایی و زیارتی خود در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ طبق مصوبه شماره ۸۲۳۰۲/ت۴۶۸۲۸ک، هیأت دولت و از مجموع سه روستای سابق اسکومحله، …
+ ادامه مطلب