اولین ایستگاه بازیافت زباله افتتاح شد

photo_2017-12-28_10-11-50 photo_2017-12-28_10-13-29 photo_2017-12-28_10-13-15 photo_2017-12-28_10-11-40 photo_2017-12-28_10-11-01 photo_2017-12-28_10-10-53 photo_2017-12-28_10-10-37 photo_2017-12-28_10-09-52