کلنگ زنی پل ورودی شهر و میدان شهرداری و مراحل اجرای آن

۲۰۱۸۱۲۲۸_۰۹۲۵۱۸ ۲۰۱۸۱۲۲۸_۰۹۲۴۱۸ ۲۰۱۸۱۲۲۸_۰۹۲۴۰۷ ۲۰۱۸۱۲۲۸_۰۹۲۳۵۸

DCIM100MEDIADJI_0036.JPG

DCIM100MEDIADJI_0036.JPG

DCIM100MEDIADJI_0055.JPG

DCIM100MEDIADJI_0055.JPG

DCIM100MEDIADJI_0045.JPG

DCIM100MEDIADJI_0045.JPG

DCIM100MEDIADJI_0039.JPG

DCIM100MEDIADJI_0039.JPG