هیئت ریئسه شورای شهر امام زاده عبداله

مهدی اسکو   ریاست شورای شهر

IMG_0574

تقی ابراهیمی   نائب رئیس شورای شهر

IMG_0569

نصراله فضلی  منشی شورا

IMG_0579

عباسقلی اسکو    عضو شورای شهر

IMG_0583

علیمردان رحمانی  عضو شورای شهر

IMG_0578