معرفی شهردار امام زاده عبداله

جواد صلواتی  شهردار امام زاده عبداله

در تاریخ ۲۵ اسفند۹۵ به عنوان دومین شهردار امام زاده عبداله معرفی شد

مدارک علمی:
فوق لیسانس برنامه ریزی شهری ، فوق لیسانس مدیریت فضای سبز، دانشجوی دکتری

سوابق اجرایی:
سرپرستی شهرداری رینه، معاون اجرایی ،مسئول واحد فنی وشهرسازی ، مسئول واحد خدمات شهری ، کارشناس شهرداری منطقه ۱۴ تهران در امور پیمانکاران،

مدرس دانشگاه ، آزاد آیت اله آملی ، پیام نور ، محمودآباد، رینه، مدیر عامل شرکت تامین نیروی انسانی، سردبیر نشریه آرمان دانشجویی
photo_2018-09-29_00-10-19