حضور مدیر کل کتابخانه های استان از کتابخانه عمومی شهر امام زاده عبداله

سرکار خانم ولیپور مدیر کل کتابخانه های استان به همراه  آقای اسکو رئیس شورای شهر امام زاده عبداله ، دکتر صلواتی شهردار امام زاده عبداله و آقای صادقی رئیس کتابخانه های شهرستان آمل از کتابخانه عمومی شهر امام زاده عبداله بازدید کردند
IMG_20190113_130541_547 IMG_20190113_130541_970 IMG_20190113_130544_013 IMG_20190113_130546_343 IMG_20190113_130546_817