کاشت نهال در حاشیه بیمارستان امام خمینی(ره) به مناسبت ۱۵ اسفند روز درختکاری با حضور مدیران ادارات و نهادهای شهر امام زاده عبداله(ع) به میزبانی شهرداری امام زاده عبداله

۲۰۱۹۰۳۰۶_۱۱۳۷۳۹ ۲۰۱۹۰۳۰۶_۱۱۲۵۵۰ ۲۰۱۹۰۳۰۶_۱۱۲۷۳۳ ۲۰۱۹۰۳۰۶_۱۱۲۷۵۲ ۲۰۱۹۰۳۰۶_۱۱۳۱۰۳ ۲۰۱۹۰۳۰۶_۱۱۳۷۳۹۲۰۱۹۰۳۰۶_۱۱۴۱۱۴