آتش نشانی شهرداری امام زاده عبداله(ع)

مسئول آتش نشانی : ولی ابراهیمی
راننده: حمیدرضا بهمنی، نادعلی یحیی زاده
آتش نشانان: مصطفی عباسی ، مسلم شاکری، وحید شیرامه، جابر اکبری

IMG_6394